B) Self-test from a reading passage

Read the report below and answer the following questions.

در حالی که کاربران اينترنت در برخی از کشورهای منطقه از جمله ايران، گرفتار کنترل سخت گيرانه و فزاينده بر ترافيک سايت‌های اينترنتی هستند، در افغانستان، کشوری که هنوز درگير بی‌ثباتی و جنگ است، کاربران روز افزون اينترنت، با پديده‌ای به نام فيلترينگ ناآشنا هستند و آزادانه و به راحتی به سايت‌هاى مورد علاقه خود دسترسى دارند. آمار دقيقی از کاربران اينترنتی در افغانستان وجود ندارد، اما گفته می‌شود درحال حاضر، کمی بيش از پانصد هزار نفر از جمعيت تقريبا بيست و هفت ميليونی افغانستان، به اينترنت دسترسی دارند. کافی‌نت ها (يا به قول افغان­‌ها: نت کافه­‌ها) به همراه تلفن­‌های همراه جی اس ام، از نخستين پديده‌های دنيای مدرن بود که از ماه­‌های اول پس از سقوط طالبان (ابتدای سال ٢٠٠٢ میلادی ) در افغانستان عرض اندام کرد.

Which of the following best describes the main topic of the above passage?

فيلترينگ در افغانستان
مقايسه تعداد کاربران اينترنت در ايران و افغانستان
تعداد کاربران اينترنت در افغانستان
کافی‌نت­‌ها پس از طالبان

Which of the following statements is mentioned in the passage?

کشورهای منطقه با کنترل شدید مرزهایشان مواجهند.
افغانستان هنوز درگیر جنگ است.
در افغانستان مردم با پدیده‌ی فیلترینگ کاملا آشنا هستند.
طالبان بیشتر وب سایت‌ها را فیلتر می کرد.

According to the report how many people in Afghanistan have access to the internet?

نزديک به هفت ميليون نفر
نزديک به پانصد هزار نفر
کمتر از هفت ميليون نفر
کمتر از پانصد هزار نفر

Which one of the following most closely reflects the meaning of “گرفتار هستند”?

نزديک هستند
معترض هستند
تجربه ميکنند
دسترسي دارند