A) Match the news segments to the appropriate title

Choose the most appropriate title for each news segment.

بهزاد پروين، دبير انجمن اسلامی دانشگاه بيرجند، که در منزل خود بازداشت شد، طی تماس بسيار کوتاهی با خانواده، خبر دستگيری خود و چند دانشجوی ديگر را تاييد کرده بود. هم اکنون از وضعيت و محل نگهداری چهار دانشجوی دانشگاه بيرجند، اطلاعی در دست نيست.

برخورد پليس با تجمع کنندگان
نظرات ناظر روس درباره انتخابات ايران
واکنش مسکو به معترضان در ايران
بازداشت امين استادی و ميلاد گاراژيان، دو دانشجوی ديگر

پاول زاريفولين، سردبير پايگاه اينترنتی گئوپوليتيکا و رئيس شعبه روسی نهضت بين‌المللی اوراسيا، می‌گويد: انتخابات ايران کاملاً آزاد و دموکراتيک بود.

واکنش مسکو به معترضان در ايران
نظرات ناظر روس درباره انتخابات ايران
رفراندوم در ايران
بازداشت امين استادی و ميلاد گاراژيان، دو دانشجوی ديگر

مجمع روحانيون مبارز در پنجمين بيانيه خود پس از انتخابات رياست جمهوری، همچنين خواستار آن شده است که اين همه‌پرسی زير نظر «نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم» انجام شود.

برخورد پليس با تجمع کنندگان
بازداشت امين استادی و ميلاد گاراژيان، دو دانشجوی ديگر
رفراندوم در ايران
نظرات ناظر روس درباره انتخابات ايران

برقراری نظم و امنيت در جامعه وظيفه پليس است به همين علت با هرگونه تجمع غيرقانونی که باعث بی‌نظمی در جامعه شود به شدت برخورد خواهيم کرد.

بازداشت امين استادی و ميلاد گاراژيان، دو دانشجوی ديگر
برخورد پليس با تجمع کنندگان
واکنش مسکو به معترضان در ايران
نظرات ناظر روس درباره انتخابات ايران

در جريان برگزاری نماز جمعه اخير تهران که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، برخی از شرکت کنندگان با سر دادن شعار “مرگ بر روسيه” پرچم آن کشور را به آتش کشيدند.

نظرات ناظر روس درباره انتخابات ايران
برخورد پليس با تجمع کنندگان
واکنش مسکو به معترضان در ايران
بازداشت امين استادی و ميلاد گاراژيان، دو دانشجوی ديگر