D) Listen to the audio excerpt and answer three questions

به متن گوش کنيد و به سوالات زير پاسخ دهيد.

Loading the player...

حادثه در کجا اتفاق افتاد؟

در شهر هراز
در جاده هراز
در شهر هرات
در جاده هرات

چند نفر در حادثه کشته شدند؟

دو نفر
سه نفر
يک نفر
کسی کشته نشد.

حادثه چه بود؟

برخورد يک نيسان و يک سواری
آتش گرفتن يک وانت
تصادف يک وانت با دو دختر
آتش گرفتن دو ماشين پس از تصادف